BUBBLE TASTING Zaterdag 10/02/24

Algemene Voorwaarden

Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding The Vine BVBA BTW BE BE0679.452.534 hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen, schuimende wijnen en sterke dranken, in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 06 April 2010 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst. 

Bestelling
Bestellingen via de website van The Vine geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. The Vine heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken. Bestellingen worden alleen geleverd in Europa

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna The Vine de aankoopprijs terug zal betalen. 

Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. Of u heeft een uitdrukkelijke volmacht gekregen van ouder of voogd en u kunt dit voorleggen.

Contractpartij
Wij verkopen alleen aan: 
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in Europa. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. 
c. Rechtspersonen met een BTW nummer die actief zijn op Europees grondgebied

Levering
Voor onze leveringsvoorwaarden en tarieven kijkt u eens op volgende link

Voor elke leveringen trachten we de bestelde goederen binnen de twee werkdagen te bezorgen, we garanderen dat dit binnen de 4 werkdagen gebeurt. Tenzij door overmacht of tenzij er niet voldoende wijn op voorraad zijn. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing The Vine hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. The Vine is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden. 

Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van pakketten per pakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%), verpakkingsheffing en accijnzen. 

The Vine heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan The Vine prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, schaarste ..). 

Alle aanbiedingen van The Vine zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. 

Betaling
The Vine biedt u de meest veilige betalingsmogelijkheid: 

Nadat u de bestelling hebt ingegeven hebt u de keuze tot betaling via het PayPal via het internet.
Transactiekosten via PayPal zijn ten laste van The Vine.
Of kan u via uw gebruikelijke bank een overschrijving inbrengen op het vermelde bankrekeningrekeningnummer. 

Pas na ontvangst van de betaling maken wij uw bestelling klaar.

Facturen dienen uiterlijk op de vervaldatum betaald te worden op een door The Vine opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail of aangetekende zending en binnen 8 dagen na factuurdatum aan The Vine te worden gemeld. 

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt The Vine zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat The Vine tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn. 

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van The Vine zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door The Vine. 

Garantie
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering met voorbehoud te tekenen, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 2 dagen na levering The Vine hiervan per e-mail of aangetekende zending in kennis te stellen. 

Alle geleverde wijnen vallen onder de "The Vine smaakgarantie". Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn te laten retourneren, onder de volgende voorwaarden: 
- de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst (info@thevine.be),
- enkel onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie, er mag dus maximaal 1/4e van de fles geconsumeerd zijn.
Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, kan de klant kiezen tegen welke andere wijn hij zijn flessen had willen ruilen. De omruiling gebeurt binnen de 30 dagen.  

Meer info:

Retour Voorwaarden

 


Overmacht
The Vine is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat The Vine niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden. 

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Oudenaarde bevoegd.